Średnia: 5 (1 vote) Numer


Nazwa


Objaśnienie


Wygląd 

" " Znak cudzysłowu "
& & Ampersand (znak and) &
&#60; &lt; Znak mniejszości <
&#62; &gt; Znak większości >
&#338; &OElig; Łacińskie wielkie połączenie "OE" Œ
&#339; &oelig; Łacińskie małe połączenie "oe" œ
&#352; &Scaron; Łacińska wielka litera "S" z odwróconym "daszkiem" Š
&#353; &scaron; Łacińska mała litera "s" z odwróconym "daszkiem" š
&#376; &Yuml; Łacińska wielka litera "Y" z dierezą Ÿ
&#710; &circ; "Daszek" ˆ
&#732; &tilde; Mała tylda ˜
&#8194; &ensp; Powiększona spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8195; &emsp; Uwydatniona spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8201; &thinsp; "Cienka" spacja (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8204; &zwnj; Pionowa linia
&#8205; &zwj; Pionowa linia z łącznikiem
&#8206; &lrm; Znak "lewa do prawej"
&#8207; &rlm; Znak "prawy do lewego"
&#8211; &ndash; Powiększony myślnik
&#8212; &mdash; Uwydatniony myślnik
&#8216; &lsquo; Lewy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8217; &rsquo; Prawy pojedynczy znak cudzysłowu
&#8218; &sbquo; Pojedynczy "niski" znak cudzysłowu
&#8220; &ldquo; Lewy podwójny znak cudzysłowu
&#8221; &rdquo; Prawy podwójny znak cudzysłowu
&#8222; &bdquo; Podwójny "niski" znak cudzysłowu
&#8224; &dagger; Krzyżyk
&#8225; &Dagger; Podwójny krzyżyk
&#8240; &permil; Znak promila
&#8249; &lsaquo; Pojedynczy lewy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8250; &rsaquo; Pojedynczy prawy znak cudzysłowu ostrokątnego
&#8364; &euro; Znak euro Numer


Nazwa


Objaśnienie


Wygląd 

&#255; &yuml; Łacińska mała litera "y" z dierezą ÿ
&#160; &nbsp; "Niełamliwa" spacja  
&#161; &iexcl; Znak odwróconego wykrzyknika ¡
&#162; &cent; Znak centa ¢
&#163; &pound; Znak funta £
&#164; &curren; Znak waluty ¤
&#165; &yen; Znak jena ¥
&#166; &brvbar; Przełamana pionowa linia ¦
&#167; &sect; Znak sekcji §
&#168; &uml; Umlaut (diereza) ¨
&#169; &copy; Znak praw autorskich ©
&#170; &ordf; Wskaźnik liczebnika porządkowego żeńskiego ª
&#171; &laquo; Lewy cudzysłów ostrokątny «
&#172; &not; Znak negacji ¬
&#173; &shy; "Miękki" łącznik (dyskrecjonalny) ­
&#174; &reg; Zastrzeżony znak towarowy ®
&#175; &macr; Znak "wzdłużenia" akcentu ("nadkreślenie") ¯
&#176; &deg; Znak stopnia °
&#177; &plusmn; Znak plus-minus ±
&#178; &sup2; Indeks górny dwa (kwadrat) ²
&#179; &sup3; Indeks górny trzy (sześcian) ³
&#180; &acute; Silny akcent ´
&#181; &micro; Znak mikro µ
&#182; &para; Znak paragrafu
&#183; &middot; Środkowa kropka ·
&#184; &cedil; "Haczyk" pod literą ¸
&#185; &sup1; Indeks górny jeden ¹
&#186; &ordm; Wskaźnik liczebnika porządkowego męskiego º
&#187; &raquo; Prawy cudzysłów ostrokątny »
&#188; &frac14; Ułamek zwykły jedna czwarta ¼
&#189; &frac12; Ułamek zwykły jedna druga ½
&#190; &frac34; Ułamek zwykły trzy czwarte ¾
&#191; &iquest; Odwrócony znak zapytania ¿
&#192; &Agrave; Łacińska wielka litera "A" z akcentem À
&#193; &Aacute; Łacińska wielka litera "A" z akcentem mocnym Á
&#194; &Acirc; Łacińska wielka litera "A" z "daszkiem" Â
&#195; &Atilde; Łacińska wielka litera "A" z tyldą Ã
&#196; &Auml; Łacińska wielka litera "A" z dierezą Ä
&#197; &Aring; Łacińska wielka litera "A" z kółkiem powyżej Å
&#198; &AElig; Łacińskie wielkie połączenie "AE" Æ
&#199; &Ccedil; Łacińska wielka litera "C" z "haczykiem" Ç
&#200; &Egrave; Łacińska wielka litera "E" z akcentem È
&#201; &Eacute; Łacińska wielka litera "E" z akcentem mocnym É
&#202; &Ecirc; Łacińska wielka litera "E" z "daszkiem" Ê
&#203; &Euml; Łacińska wielka litera "E" z dierezą Ë
&#204; &Igrave; Łacińska wielka litera "I" z akcentem Ì
&#205; &Iacute; Łacińska wielka litera "I" z akcentem mocnym Í
&#206; &Icirc; Łacińska wielka litera "I" z "daszkiem" Î
&#207; &Iuml; Łacińska wielka litera "I" z dierezą Ï
&#208; &ETH; Łacińska wielka litera "ETH" Ð
&#209; &Ntilde; Łacińska wielka litera "N" z tyldą Ñ
&#210; &Ograve; Łacińska wielka litera "O" z akcentem Ò
&#211; &Oacute; Łacińska wielka litera "O" z akcentem mocnym Ó
&#212; &Ocirc; Łacińska wielka litera "O" z "daszkiem" Ô
&#213; &Otilde; Łacińska wielka litera "O" z tyldą Õ
&#214; &Ouml; Łacińska wielka litera "O" z dierezą Ö
&#215; &times; Znak mnożenia ×
&#216; &Oslash; Łacińska wielka litera "O" z "przecięciem" Ø
&#217; &Ugrave; Łacińska wielka litera "U" z akcentem Ù
&#218; &Uacute; Łacińska wielka litera "U" z akcentem mocnym Ú
&#219; &Ucirc; Łacińska wielka litera "U" z "daszkiem" Û
&#220; &Uuml; Łacińska wielka litera "U" z dierezą Ü
&#221; &Yacute; Łacińska wielka litera "Y" z akcentem mocnym Ý
&#222; &THORN; Łacińska wielka litera "THORN" Þ
&#223; &szlig; Łacińska mała litera "ostre" "s" ß
&#224; &agrave; Łacińska mała litera "a" z akcentem à
&#225; &aacute; Łacińska mała litera "a" z akcentem mocnym á
&#226; &acirc; Łacińska mała litera "a" z "daszkiem" â
&#227; &atilde; Łacińska mała litera "a" z tyldą ã
&#228; &auml; Łacińska mała litera "a" z dierezą ä
&#229; &aring; Łacińska mała litera "a" z kółkiem powyżej å
&#230; &aelig; Łacińskie małe połączenie "ae" æ
&#231; &ccedil; Łacińska mała litera "c" z "haczykiem" ç
&#232; &egrave; Łacińska mała litera "e" z akcentem è
&#233; &eacute; Łacińska mała litera "e" z akcentem mocnym é
&#234; &ecirc; Łacińska mała litera "e" z "daszkiem" ê
&#235; &euml; Łacińska mała litera "e" z dierezą ë
&#236; &igrave; Łacińska mała litera "i" z akcentem ì
&#237; &iacute; Łacińska mała litera "i" z akcentem mocnym í
&#238; &icirc; Łacińska mała litera "i" z "daszkiem" î
&#239; &iuml; Łacińska mała litera "i" z dierezą ï
&#240; &eth; Łacińska mała litera "eth" ð
&#241; &ntilde; Łacińska mała litera "n" z tyldą ñ
&#242; &ograve; Łacińska mała litera "o" z akcentem ò
&#243; &oacute; Łacińska mała litera "o" z akcentem mocnym ó
&#244; &ocirc; Łacińska mała litera "o" z "daszkiem" ô
&#245; &otilde; Łacińska mała litera "o" z tyldą õ
&#246; &ouml; Łacińska mała litera "o" z dierezą ö
&#247; &divide; Znak dzielenia ÷
&#248; &oslash; Łacińska mała litera "o" z "przecięciem" ø
&#249; &ugrave; Łacińska mała litera "u" z akcentem ù
&#250; &uacute; Łacińska mała litera "u" z akcentem mocnym ú
&#251; &ucirc; Łacińska mała litera "u" z "daszkiem" û
&#252; &uuml; Łacińska mała litera "u" z dierezą ü
&#253; &yacute; Łacińska mała litera "y" z akcentem mocnym ý
&#254; &thorn; Łacińska mała litera "thorn" þ Numer


Nazwa


Objaśnienie


Wygląd 

&#913; &Alpha; Grecka wielka litera "alfa" Α
&#914; &Beta; Grecka wielka litera "beta" Β
&#915; &Gamma; Grecka wielka litera "gamma" Γ
&#916; &Delta; Grecka wielka litera "delta" Δ
&#917; &Epsilon; Grecka wielka litera "epsilon" Ε
&#918; &Zeta; Grecka wielka litera "dzeta" Ζ
&#919; &Eta; Grecka wielka litera "eta" Η
&#920; &Theta; Grecka wielka litera "theta" Θ
&#921; &Iota; Grecka wielka litera "jota" Ι
&#922; &Kappa; Grecka wielka litera "kappa" Κ
&#923; &Lambda; Grecka wielka litera "lambda" Λ
&#924; &Mu; Grecka wielka litera "mi" Μ
&#925; &Nu; Grecka wielka litera "ni" Ν
&#926; &Xi; Grecka wielka litera "ksi" Ξ
&#927; &Omicron; Grecka wielka litera "omikron" Ο
&#928; &Pi; Grecka wielka litera "pi" Π
&#929; &Rho; Grecka wielka litera "ro" Ρ
&#931; &Sigma; Grecka wielka litera "sigma" Σ
&#932; &Tau; Grecka wielka litera "tau" Τ
&#933; &Upsilon; Grecka wielka litera "ypsilon" Υ
&#934; &Phi; Grecka wielka litera "fi" Φ
&#935; &Chi; Grecka wielka litera "chi" Χ
&#936; &Psi; Grecka wielka litera "psi" Ψ
&#937; &Omega; Grecka wielka litera "omega" Ω
&#945; &alpha; Grecka mała litera "alfa" α
&#946; &beta; Grecka mała litera "beta" β
&#947; &gamma; Grecka mała litera "gamma" γ
&#948; &delta; Grecka mała litera "delta" δ
&#949; &epsilon; Grecka mała litera "epsilon" ε
&#950; &zeta; Grecka mała litera "dzeta" ζ
&#951; &eta; Grecka mała litera "eta" η
&#952; &theta; Grecka mała litera "theta" θ
&#953; &iota; Grecka mała litera "jota" ι
&#954; &kappa; Grecka mała litera "kappa" κ
&#955; &lambda; Grecka mała litera "lambda" λ
&#956; &mu; Grecka mała litera "mi" μ
&#957; &nu; Grecka mała litera "ni" ν
&#958; &xi; Grecka mała litera "ksi" ξ
&#959; &omicron; Grecka mała litera "omikron" ο
&#960; &pi; Grecka mała litera "pi" π
&#961; &rho; Grecka mała litera "ro" ρ
&#962; &sigmaf; Grecka mała litera "końcowa sigma" ς
&#963; &sigma; Grecka mała litera "sigma" σ
&#964; &tau; Grecka mała litera "tau" τ
&#965; &upsilon; Grecka mała litera "ypsilon" υ
&#966; &phi; Grecka mała litera "fi" φ
&#967; &chi; Grecka mała litera "chi" χ
&#968; &psi; Grecka mała litera "psi" ψ
&#969; &omega; Grecka mała litera "omega" ω
&#977; &thetasym; Grecka mała litera "theta symbol" (w IE6 tylko czcionka Unicode) ϑ
&#978; &upsih; Grecka litera "ypsilon" z symbolem "haczyka" (w IE6 tylko czcionka Unicode) ϒ
&#982; &piv; Grecki "pi" symbol ϖ
&#8226; &bull; Małe czarne koło
&#8230; &hellip; Poziome elipsy (wielokropek)
&#8242; &prime; Prim (minuty, stopy)
&#8243; &Prime; Double prime (seconds, inches)
&#8254; &oline; "Nadkreślenie"
&#8260; &frasl; Kreska ułamkowa
&#8472; &weierp; Weierstrass "p" (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8465; &image; Część urojona liczby zespolonej (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8476; &real; Część rzeczywista liczby zespolonej (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8482; &trade; Znak handlowy
&#8501; &alefsym; Symbol alef (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8592; &larr; Strzałka w lewo
&#8593; &uarr; Strzałka w górę
&#8594; &rarr; Strzałka w prawo
&#8595; &darr; Strzałka w dół
&#8596; &harr; Strzałka lewo-prawo
&#8629; &crarr; Strzałka w dół z rogiem w lewo (powrót karetki) (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8656; &lArr; Podwójna strzałka w lewo (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8657; &uArr; Podwójna strzałka w górę (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8658; &rArr; Podwójna strzałka w prawo (nie interpretuje IE6)
&#8659; &dArr; Podwójna strzałka w dół (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8660; &hArr; Podwójna strzałka lewo-prawo (nie interpretuje IE6)
&#8704; &forall; Dla wszystkich... (nie interpretuje IE6)
&#8706; &part; Pochodna cząstkowa
&#8707; &exist; Istnieje... (nie interpretuje IE6)
&#8709; &empty; Zbiór pusty (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8711; &nabla; Operator Nabla (nie interpretuje IE6)
&#8712; &isin; ...należy do... (nie interpretuje IE6)
&#8713; &notin; ...nie należy do... (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8715; &ni; ...zawiera się w... (nie interpretuje IE6)
&#8719; &prod; Znak mnożenia n-elementów ciągu
&#8721; &sum; Znak sumowania n-elementów ciągu
&#8722; &minus; Znak minus
&#8727; &lowast; Operator gwiazdka (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8730; &radic; Pierwiastek kwadratowy
&#8733; &prop; ...proporcjonalne do... (nie interpretuje IE6)
&#8734; &infin; Nieskończoność
&#8736; &ang; Kąt (nie interpretuje IE6)
&#8743; &and; Operator logiczny i  (nie interpretuje IE6)
&#8744; &or; Operator logiczny lub  (nie interpretuje IE6)
&#8745; &cap; Część wspólna (iloczyn) zbiorów
&#8746; &cup; Połączenie (suma) zbiorów (nie interpretuje IE6)
&#8747; &int; Całka
&#8756; &there4; ...z tego wynika... (dlatego) (nie interpretuje IE6)
&#8764; &sim; ...podobny do...  (operator tylda) (nie interpretuje IE6)
&#8773; &cong; ...w przybliżeniu równe...  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8776; &asymp; ...prawie równe...
&#8800; &ne; ...różne od...
&#8801; &equiv; ...równe tożsamościowo... (identyczne)
&#8804; &le; ...mniejsze lub równe...
&#8805; &ge; ...większe lub równe...
&#8834; &sub; ...jest podzbiorem...  (nie interpretuje IE6)
&#8835; &sup; ...jest zbiorem nadrzędnym dla...  (nie interpretuje IE6)
&#8836; &nsub; ...nie jest podzbiorem...  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8838; &sube; ...jest podzbiorem lub jest równy...  (nie interpretuje IE6)
&#8839; &supe; ...jest zbiorem nadrzędnym lub jest równy...  (nie interpretuje IE6)
&#8853; &oplus; Plus w kółku (bezpośrednia suma) (nie interpretuje IE6)
&#8855; &otimes; Iloczyn wektorowy (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8869; &perp; ...jest prostopadły do...  (nie interpretuje IE6)
&#8901; &sdot; Operator kropka  (w IE6 tylko czcionka Unicode)
&#8968; &lceil; Liczba całkowita, która jest większa lub równa z lewej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8969; &rceil; Liczba całkowita, która jest większa lub równa z prawej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8970; &lfloor; Liczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z lewej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#8971; &rfloor; Liczba całkowita, która jest mniejsza lub równa z prawej strony (w IE6 i Operze 7.5 tylko czcionka Unicode)
&#9001; &lang; Lewy ostrokątny nawias (nie interpretuje IE6 ani Opera 7.5)
&#9002; &rang; Prawy ostrokątny nawias (nie interpretuje IE6 ani Opera 7.5)
&#9674; &loz; Romb
&#9824; &spades; Symbol pik
&#9827; &clubs; Symbol trefl (koniczyna)
&#9829; &hearts; Symbol kier (serce)
&#9830; &diams; Symbol karo